Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERWIJDERINGSVERZOEK.COM

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen Juridisch Advies Voorbach (hierna te noemen: Verwijderingsverzoek.com) en een cliënt (hierna te noemen: ‘opdrachtgever’) waarbij Verwijderingsverzoek.com werkzaamheden dient te verrichten of heeft verricht.

ARTIKEL 2 – ZORGNORM

Bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden, zal Verwijderingsverzoek.com zo veel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverbintenissen. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. De opdrachtgever kan geen andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan Verwijderingsverzoek.com tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 3 – IN TE SCHAKELEN DERDEN

Verwijderingsverzoek.com is gerechtigd om bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, indien en voor zover zij dat nodig acht. Verwijderingsverzoek.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Door Verwijderingsverzoek.com een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever aan Verwijderingsverzoek.com de bevoegdheid om, als een door Verwijderingsverzoek.com persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID

Elke aansprakelijkheid van Verwijderingsverzoek.com voor schade bij de cliënt is beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van cliënt overschrijdt nooit het factuurbedrag.

ARTIKEL 5 – VERTROUWELIJKE GEGEVENS

Verwijderingsverzoek.com zal alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen, tenzij redelijkerwijs dient te worden aangenomen dat deze gegevens niet vertrouwelijk zijn. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst derden door Verwijderingsverzoek.com worden ingeschakeld, is het haar toegestaan deze informatie ter kennis van die derden te brengen, tenzij de opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor eerst zijn toestemming moet worden verzocht.

ARTIKEL 6 – FACTURERING EN HONORARIUM

Verwijderingsverzoek.com hanteert vaste tarieven. Meer informatie vindt u op de website (tarieven).

De aard van de opdracht brengt met zich mee dat de overeenkomst niet tussentijds kan worden gestaakt of ingetrokken. Voor zover cliënt de opdracht (tussentijds) staakt c.q. intrekt, blijft cliënt het factuurbedrag verschuldigd. Indien cliënt het alsdan gefactureerde niet binnen vijf werkdagen voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien cliënt de in de voorwaarden genoemde termijnen niet nakomt, dan wel een factuur niet binnen de termijn voldoet, is cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien incassomaatregelen noodzakelijk bleken om cliënt tot betaling te doen overgaan. De incassokosten bedragen 15% van hetgeen verschuldigd is met een minimum van EUR 50,00.

ARTIKEL 7  – VERTRALING

De op de tarievenpagina vermelden bedragen vormen vaste prijzen. Daar komt niets bij. Verwijderingsverzoek.com maakt één voorbehoud. In sommige gevallen is een vertaling van het processtuk gewenst. De daarmee gemoeide kosten dient cliënt te dragen. Cliënt wordt hier vooraf over geïnformeerd.

ARTIKEL 8 – DIVERS

Verstrekte opdrachten worden door verkeersboete.nl uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd, geen rechten ontlenen en de opdrachtgever/cliënt vrijwaart verkeersboete.nl tegen aanspraken van derden dienaangaande

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen vijftien dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan verkeersboete.nl te worden medegedeeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekking met de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Verwijderingsverzoek.com worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter te Noord-Holland, locatie Zaanstad.

 

Maak nu een afspraak met mr. Nick Voorbach.

Onze contactgegevens

Post: Postbus 7222, 2701 AE Zoetermeer
Kantoor: Röntgenlaan 5 te Zoetermeer
Email: info@verwijderingsverzoek.com
Kantooruren: 9:00 uur – 20:00 uur

Direct hulp aanvragen

E-mails worden doorgaans binnen 24 uur beantwoord!

Copyright © 2018-2024 Verwijderingsverzoek.com | Alle rechten voorbehouden. | Alentejo Webdesign

arrow-rightpencil-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram