Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VERWIJDERINGSVERZOEK.COM

Identiteit
Verwijderingsverzoek.com houdt zich bezig met het adviseren, bemiddelen en procederen tegen zoekmachines, bij de rechtbank en de toezichthouder. Wij zijn gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59004843 (meer informatie vindt u hier: https://verwijderingsverzoek.com/contact/).

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van verwijderingsverzoek.com. Verwijderingsverzoek.com verwerkt uw persoonsgegevens op basis van zorgvuldigheid en vertrouwen. Graag leggen wij u in deze privacyverklaring uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Verwijderingsverzoek.com?
De volgende persoonsgegevens worden door Verwijderingsverzoek.com verwerkt:

– Uw naam, adres en woonplaats;
– Uw e-mailadres;
– Indien van toepassing, een kopie van uw legitimatiebewijs (zie nader het kopje: legitimatiebewijs).
– De op uw legitimatiebewijs vervatte persoonsgegevens, waaronder uw BSN, pasfoto en handtekening. Uw pasfoto kan gegevens over uw ras bevatten.

Legitimatiebewijs
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dat vergt, kan het zijn dat wij uw legitimatiebewijs vragen. Dat doen wij omdat zoekmachines, waaronder Google, uw legitimatiebewijs vragen teneinde uw identiteit te verifiëren. Zodra wij van u een kopie van uw legitimatiebewijs hebben ontvangen en doorgestuurd, wordt deze uit al onze systemen verwijderd.

Voor welke doeleinden verwerkt Verwijderingsverzoek.com uw gegevens?
Verwijderingsverzoek.com verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De doeleinden worden hieronder weergegeven:

Verwerking via het contactformulier of per e-mail: indien u verwijderingsverzoek.com een vraag stelt via het contactformulier of per e-mail, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden.
Bij een administratieve of gerechtelijke procedure; bijvoorbeeld in processtukken (verzoekschriften of bemiddelingsverzoeken).

Waar worden de gegevens opgeslagen?
Uw persoonsgegevens worden op de volgende digitale en fysieke plaatsen opgeslagen:

– Het dossiermanagementsysteem;
– De online storage van de e-mailcliënt (Outlook en Amazon);
– Een fysiek dossier, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dat vergt, bijvoorbeeld als u ons kantoor bezoekt of namens u een gerechtelijke procedure wordt gestart.

Recht op inzage
Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Of wilt u meer inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een inzageverzoek indienen. Wij zullen u dan met inachtneming van art. 15 en 23 van de AVG een overzicht verstrekken van:

 1. a) de verwerkingsdoeleinden;
  b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
  d) de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen;
  e) dat u het recht heeft Verwijderingsverzoek.com te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;
  f) dat u het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  g) wanneer de persoonsgegevens niet van u afkomstig zijn, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

U kunt uw inzageverzoek telefonisch, bij Verwijderingsverzoek.com op kantoor of per e-mail indienen (https://www.verwijderingsverzoek.com/contact).

Recht van verzet en/of bezwaar
Heeft u bezwaar tegen uw gegevensverwerking? Stuur ons dan een mail (http://www.verwijderingsverzoek.com/contact). Wij zullen uw gegevensverwerking direct staken. Indien uw gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, zullen wij met u in overleg treden. U kunt uw bezwaar telefonisch, bij Verwijderingsverzoek.com op kantoor of per e-mail indienen (https://www.Verwijderingsverzoek.com.nl/contact/).

Recht op correctie en/of rectificatie
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, voor de gegevensverwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschriften worden verwerkt, kunt u ons dat melden. Wij zullen uw gegevensverwerking dan wijzigen, aanvullen of staken. Zou u Verwijderingsverzoek.com dan wel kunnen melden welke wijzigingen u precies wenst? U kunt uw verzoek telefonisch, bij Verwijderingsverzoek.com op kantoor of per e-mail indienen (http://www.verwijderingsverzoek.com/contact

Recht op vergetelheid
U heeft het recht Verwijderingsverzoek.com te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt uw verzoek telefonisch, bij Verwijderingsverzoek.com op kantoor of per e-mail indienen (https://www.verwijderingsverzoek.com/contact).

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt gestuurd.

Wat voor cookies gebruikt Verwijderingsverzoek.com?
Verwijderingsverzoek.com gebruikt uitsluitend analytische cookies (m.b.v. Google Analytics). Verwijderingsverzoek.com gebruikt geen tracking cookies of functionele cookies. Op grond van art. 11.7a van de Telecommunicatiewet (TW) is Verwijderingsverzoek.com niet gehouden toestemming te vragen voor het verwerken van analytische cookies. Deze cookies hebben namelijk nauwelijks gevolgen voor uw privacy (zie voor meer informatie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_2.pdf).

De bezwaartermijn
Verwijderingsverzoek.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien u een overeenkomst met Verwijderingsverzoek.com bent aangegaan, worden uw persoonsgegevens verwerkt zolang de overeenkomst voortduurt. Als u de overeenkomst opzegt, worden uw persoonsgegevens binnen een termijn van drie maanden na opzegging verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen
Verwijderingsverzoek.com vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk worden verwerkt. Daarom heeft Verwijderingsverzoek.com de volgende maatregelen genomen uw gegevensverwerking te waarborgen:

– Verwijderingsverzoek.com heeft een officieel SSL-certificaat;
– Verwijderingsverzoek.com heeft antivirus software en een betrouwbare e-mailcliënt (Outlook en Amazon);
– Verwijderingsverzoek.com slaat uw persoonsgegevens op een in een dossiermanagementsysteem dat met een wachtwoord is beveiligd.

Lijst van ontvangers
Binnen Verwijderingsverzoek.com worden uw gegevens verwerkt door de afdeling financiën en – met het oog op beantwoording van uw vraag of uitvoering van de overeenkomst – door onze juristen. Afhankelijk van de procedure worden uw gegevens verstrek aan:

– Een zoekmachine (Google of BING);
– Een gerechtelijke instantie;
– De toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan anderen dan de hierboven genoemde instanties en personen. De hierboven genoemde instanties en personen gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en waarborgen de beveiliging daarvan.

Klachtrecht
Indien u een klacht heeft, kunt u uw klacht telefonisch, bij Verwijderingsverzoek.com op kantoor of per e-mail indienen (http://www.Verwijderingsverzoek.com.nl/contact/). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Relevante wet- en regelgeving
Verwijderingsverzoek.com conformeert zich aan alle wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)

Aanpassing Privacyverklaring
De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Raadpleeg de Privacyverklaring daarom geregeld. De laatste en actuele versie is gepubliceerd op 24 november 2018.

 

Maak nu een afspraak met mr. Nick Voorbach.

Onze contactgegevens

Post: Postbus 7222, 2701 AE Zoetermeer
Kantoor: Röntgenlaan 5 te Zoetermeer
Email: info@verwijderingsverzoek.com
Kantooruren: 9:00 uur – 20:00 uur

Direct hulp aanvragen

E-mails worden doorgaans binnen 24 uur beantwoord!

Copyright © 2018-2024 Verwijderingsverzoek.com | Alle rechten voorbehouden. | Alentejo Webdesign

arrow-rightpencil-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram